Úvod / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií o ochrane osobných údajov – výňatok z všeobecných obchodných podmienok (ďalej iba OÚ)

E-mail kontakt na zodpovednú osobu je: zodpovedna_osoba_gdpr@netspace.sk.

 

Spracovávané osobné údaje a účely ich spracúvania:

  1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa inštalácie, adresa doručovania písomností (ak nie sú totožné), číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátna príslušnosť, telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov – účelom spracúvania je uzavretie a plnenie zmluvy, právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  2. označenie peňažného ústavu a číslo účtu – účelom je plnenie zmluvy - párovanie platby za poskytnutú službu na základe platobného príkazu alebo príkazu na inkaso, právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  3. telefónne číslo - účelom je vykonávanie priameho marketingu, právnym základom je oprávnený záujem Poskytovateľa

 

Príjemcom osobných údajov sú sprostredkovatelia, ktorí poskytujú služby účtovník, reklamácie, servisný technik, zákaznícke centrum, technická podpora, registrátor domén, poskytovateľ televízie, Slovenská pošta, a. s.

Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od zániku zmluvy o pripojení.

Účastník má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

Účastník má právo podať návrh na začatie konania.

Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby účastník poskytol svoje osobné údaje. Účastník nie je povinný svoje osobné údaje poskytnúť. Ak svoje osobné údaje neposkytne v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy v zmysle zákona, tak zmluva nemôže byť uzavretá.

Poskytovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Na zadanej adrese poskytuje služby poskytovateľ