045 290 15 15

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií o ochrane osobných údajov – výňatok z všeobecných obchodných podmienok (ďalej iba OÚ)

E-mail kontakt na zodpovednú osobu je: zodpovedna_osoba_gdpr@netspace.sk.

 

Spracovávané osobné údaje a účely ich spracúvania:

  1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa inštalácie, adresa doručovania písomností (ak nie sú totožné), číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátna príslušnosť, telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov – účelom spracúvania je uzavretie a plnenie zmluvy, právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  2. označenie peňažného ústavu a číslo účtu – účelom je plnenie zmluvy - párovanie platby za poskytnutú službu na základe platobného príkazu alebo príkazu na inkaso, právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  3. telefónne číslo - účelom je vykonávanie priameho marketingu, právnym základom je oprávnený záujem Poskytovateľa

 

Príjemcom osobných údajov sú sprostredkovatelia, ktorí poskytujú služby účtovník, reklamácie, servisný technik, zákaznícke centrum, technická podpora, registrátor domén, poskytovateľ televízie, Slovenská pošta, a. s.

Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od zániku zmluvy o pripojení.

Účastník má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

Účastník má právo podať návrh na začatie konania.

Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby účastník poskytol svoje osobné údaje. Účastník nie je povinný svoje osobné údaje poskytnúť. Ak svoje osobné údaje neposkytne v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy v zmysle zákona, tak zmluva nemôže byť uzavretá.

Poskytovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Hľadáte stabilného poskytovateľa internetu alebo televízie?

Overte si dostupnosť našich služieb na vašej adrese.

Jarná akcia

Balík/internet ZDARMA na 3 mesiace
bluet
Adresa prevádzky

NetSpace
Obrancov mieru 3173/13
Detva

Kontakt

045 290 1515

Vaša obec sa nenáchádza v našej oblasti pokrytia služieb?

Naše pokrytie služieb neustále rozšírujeme. Skúste nám napísať o dostupnosti služieb vo Vašej lokalite.

Otváracie hodiny
pondelok:8:00 - 16:30 hod
utorok:8:00 - 16:30 hod
streda:8:00 - 16:30 hod
štvrtok:8:00 - 16:30 hod
piatok:8:00 - 16:30 hod
sobota:zatvorené
nedela:zatvorené
Adresa prevádzky

GoTelekom s.r.o.
Družby 481/4
Poltár

Kontakt

047 290 1515

Vaša obec sa nenáchádza v našej oblasti pokrytia služieb?

Naše pokrytie služieb neustále rozšírujeme. Skúste nám napísať o dostupnosti služieb vo Vašej lokalite.

Otváracie hodiny
pondelok:8:00 - 15:00 hod
utorok:8:00 - 15:00 hod
streda:8:00 - 15:00 hod
štvrtok:8:00 - 15:00 hod
piatok:8:00 - 15:00 hod
sobota:zatvorené
nedela:zatvorené

Detva, Hriňová, Stožok, Kriváň, Podkriváň, Dúbravy, Očová, Zvolenská Slatina, Divín, Vidiná, Očová, Korytárky, Vígľaš, Pstruša, Slatinské Lazy, Vígľašská Huta Kalinka, Klokoč, Zvolenská Slatina, Detvianska Huta, Látky, Zlatno, Budiná, Poltár, Kokava nad Rimavicou, Zlatno, Hrnčiarska Ves

Kontaktný formulár

Potrebujete viac informácií? Napíšte nám.

*Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Na zadanej adrese poskytuje služby poskytovateľ